Programoje galima vesti ilgalaikio turto apskaitą pagal vietas/atsakingus asmenis, skaičiuoti nusidėvėjimą. Yra galimybė turto vienetams priskirti komponentus, padidinti/sumažinti turto vertę.

Šiame modulyje galima vesti ne tik ilgalaikio turto apskaitą, bet ir busimųjų laikotarpių sąnaudas (jas amortizuojant dienomis) bei tvarkyti ilgalaikio turto finansavimo apskaitą.